หลัก3R คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

photostudio_1490575632765

วันก่อน มีโอกาสได้ไปบรรยาย และ
แลกเปลี่ยนความรู้
ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
กับพี่น้องชุมชน “โพธิ์ซ้ายร่มเย็น”
ชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น
จากการจัดการขยะ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากผู้เขียนแล้ว ยังมีวิทยากรท่านอื่นๆอีกด้วย

“โครงการยกระดับหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะชุมชน” คือที่มาของการบรรยายในครั้งนี้

เจ้าของโครงการและผู้จัดงาน คือ

มูลนิธิ 3R (สามอาร์) หรือ
มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หลายๆท่าน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้
อาจรู้สึกไม่คุ้นตากับชื่อของมูลนิธิเท่าใดนัก

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
“มูลนิธิ3R” หรือ
“มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”
เพิ่งจะก่อตั้งและดำเนินงาน
ได้เพียง5ปีเท่านั้น

“3R” คือมูลนิธิน้องใหม่ ที่มุ่งเน้น
ให้ความข่วยเหลือ และพัฒนาชุมชน
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ตามแนวคิดของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
(กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ)
ที่เห็นว่า ในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ

และขยะเหล่านี้ กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

การแนะแนวทาง และให้ความรู้
กับชุมชนให้สามารถจัดการกับขยะเหล่านี้
ด้วยหลัก 3R ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
นอกจากจะช่วยลดปริมาณของขยะแล้ว
ยังช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
ที่สุดอีกด้วย

หลัก 3R ที่ว่าประกอบด้วย Reduce Re-use และ
Recycle

Reduce (รีดิวซ์) คือการลดการใช้ ลดการก่อให้เกิดขยะ

Reuse (รียูส)  คือการใช้ซ้ำ เช่น การนำสิ่งของที่ยัง
ไม่เสื่อมสภาพ มาใช้ต่อ อีกทั้งยังรวมถึง การซ่อมแซมสิ่งของให้มีสภาพดี สามารถนำมาใช้ต่อได้

Recycle (รีไซเคิล)  เมื่อมีของที่ไม่สามารถซ่อม
หรือใช้ซ้ำได้แล้ว ก็จะนำวัสดุชิ้นนั้นมาแยก
ส่วน เพื่อเลือกใช้ หรือ นำมาหลอมแปรรูป
เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

“ร้านศูนย์บาท” ที่กำลังเป็นที่สนใจจากสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศในขณะนี้
คือหนึ่งในผลงานของมูลนิธิ
ที่ต่อยอดมาจากหลัก 3R ที่ว่านี้

ร้านศูนย์บาท คือร้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนต้นแบบ มีลักษณะคล้ายร้านสะดวกซื้อทั่วไป
ภายในร้านมีสินค้า ข้าวของ เครื่องใช้
ให้เลือกซื้อหามากมายหลายชนิด

แต่เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว
ในขั้นตอนของการชำระเงิน
จะต้องชำระด้วย”ขยะ” และมีข้อแม้ว่า
ขยะที่ใช้ จะต้องเป็นขยะที่นำไปรีไซเคิลได้เท่านั้น

สาเหตุที่ร้านศูนย์บาทกำลังได้รับความสนใจ
จากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนั้น ผู้เขียนคิดว่าเป็นเพราะ การใช้ขยะแทนเงินสด
สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
และจริงจัง

ในปัจจุบัน ประเทศของเรากำลังประสบกับปัญหา
การจัดการขยะที่มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี

15 ล้านตัน คือ ปริมาณของขยะในแต่ละปี
6 ล้านตัน คือ ปริมาณของขยะรีไซเคิลที่ปะปน
อยู่ในกองขยะขนาดมหึมานั้น

การคัดแยกขยะปริมาณ 6 ล้านตัน ออกมาจากขยะกองมหึมาเพื่อนำมารีไซเคิล จึงมีประโยชน์
ต่อประเทศชาติของเราเป็นอย่างมาก

เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุน
ในการจัดการกับขยะ
ที่ต้องจ่ายเป็นเงินถึงปีละ 2 พันล้านบาท และ
ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
เพื่อเหลือทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลัง และ ลูกหลานของเรา…

================================

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
หรือ มูลนิธิ3R คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
(nonprofit organization)

การดำเนินการใดๆ จึงไม่มีจุดประสงค์
ในเชิงพาณิชย์ หรือ เพื่อหาผลประโยชน์เข้ามูลนิธิ

แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
และ เพื่อการรักษาทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางตามพระราชดำริ
ขององค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพล
อดุลยเดช หรือ พ่อหลวง รัชกาลที่๙ ของเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s