เศรษฐกิจพอเพียงกับมูลนิธิ3R

2017-05-11 08

ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้เขียนได้รับเกียรติจาก
มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
หรือ มูลนิธิ3R
ให้เป็นแอดมินร่วมกับแอดมินอีกท่านหนึ่ง
เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
รวมถึง กิจกรรมของมูลนิธิ

และ เมื่อสองวันก่อน
ผู้เขียนได้มีโอกาส
ทักทายแฟนเพจของมูลนิธิ
ผ่านทางเฟสบุ๊คเป็นครั้งแรก
.
.

ผู้เขียนเคยเขียนถึงมูลนิธิ
และหลัก 3R ในบล็อกแห่งนี้
เมื่อคราวที่มีโอกาสไปบรรยาย
ในฐานะอาจารย์พิเศษ
และวิทยากรของมูลนิธิ
ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

บางท่านอาจรู้สึกสงสัย
และเกิดคำถามขึ้นภายในใจว่า
เศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
และ เกี่ยวข้องกับหลัก 3R
Reduce Reuse และ Recycle อย่างไร

.

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
คือเศรษฐกิจที่แตกต่างจาก
เศรษฐกิจแบบอื่นๆ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจทุนนิยม

เศรษฐกิจทุนนิยมแบบตะวันตก
คือระบบเศรษฐกิจ
ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุที่เป็นรูปธรรม
เงิน กำไร ทรัพย์สิน

และเพื่อตอบสนอง และ กระตุ้น
ความต้องการของผู้บริโภค

ทรัพยากรจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการทั้งหมด
ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
มีเป้าหมายอยู่ที่ “ผลกำไรสูงสุด”
.
.

เศรษฐกิจพอเพียง
คือเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญ
กับจิตใจที่เป็นนามธรรม

ส่งเสริมให้ผู้คนรู้จักประมาณตน
ยึดหลักความพอดีในการบริโภค
คือ ไม่มาก หรือ น้อยเกินไป

ใช้แต่พอเพียง และ ผลิตแต่พอดี
เพื่อที่จะไม่รบกวนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมมากเกินความจำเป็น
.
.

เงื่อนไขสำคัญ ที่ถือเป็นหัวใจ
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ เงื่อนไขด้านคุณธรรม

หากคนส่วนใหญ่มีความพอประมาณ
ในการดำเนินชีวิต
มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในการบริหารหรือประกอบอาชีพ
แต่ขาดคุณธรรม
ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

คุณธรรมที่สำคัญได้แก่

ความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน และ แบ่งปัน

เมื่อประกอบอาชีพ หรือ ทำการใดๆ
ด้วยความซื่อสัตย์
เราจะเกิดความภาคภูมิใจ

เมื่อรู้จักประมาณตน
รวมถึงขยันและประหยัด
เราจะเป็นอิสระจากหนี้สิน
และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จะทำให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้วยหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสุขในระดับบุคคล

จะขยายสู่ความสุขในระดับครอบครัว
ชุมชน องค์กร และ ในระดับรัฐได้

.
.

ดังนั้น เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงต่างจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
มิใช่ตัวเลข หรือผลกำไร

แต่เป้าหมายนั้นอยู่ที่
การที่ประชาชนส่วนใหญ่
สามารถพึ่งพาตนเอง
และเป็นอิสระจากภาระหนี้สิน

รวมถึง การที่ประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเอง
และปราศจากภาระหนี้สินด้วย

ในระดับบุคคล
เมื่อประขาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้ว
เราจึงจะสามารถพัฒนาประเทศ
ในลำดับต่อไปได้

การพัฒนาเพื่อให้เกิดผลดี
ต่อประเทศอย่างแท้จริง
จะเป็นไปอย่างยากลำบาก

หากประชาชนส่วนใหญ่
ยังเดือดร้อน ขาดแคลน
และ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ในระดับรัฐ
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้
และรัฐยึดหลักพอประมาณ
และแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารประเทศ

ประเทศก็จะสามารถพ้นจากภาระหนี้สิน
และก้าวสู่การพัฒนาและความเจริญ
ในลำดับขั้นต่อไป
.
.

ผู้คนจำนวนมาก
มักจะเข้าใจว่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือปรัชญา และ แนวทางในการดำรงชีวิตของเกษตรกร

แท้จริงแล้ว
เศรษฐกิจพอเพียง
คือศาสตร์ของพระราชา
และมรดกทางปัญญา
ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ทรงมอบให้กับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

และเนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความลึกซึ้ง และ สามารถตีความได้รอบด้าน
เราจึงสามารถ นำมาประยุกต์ใช้
ได้กับทุกๆเรื่อง ไม่เฉพาะ
แต่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น

เศรษฐกิจพอเพียง
คือแนวทางในการดำเนินชีวิต
ของคนทุกระดับ
ตั้งแต่ ครอบครัว องค์กร และ รัฐ
และมีเป้าหมายสูงสุด
อยู่ที่การพัฒนาอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน

.
.

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อ
คนและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ

คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หากต้องการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การใข้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนในประเทศในขณะนี้
จะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง
และไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

เมื่อใดที่ทรัพยากรเหลือน้อย
หรือเกิดการขาดแคลนทรัพยากร

เงิน หรือ ทรัพย์สิน
ก็จะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป

และเมื่อนั้น
ผู้คนก็จะมีชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบาก

จะเกิดอะไรขึ้น
หากในอนาคต
ลูก หลาน เหลน ของเรา
ต้องประสบกับปัญหา
ความเสื่อมโทรม และขาดแคลน
ทรัพยากร รวมถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ
การแพร่กระจายของภาวะมลพิษ
.
.
.

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
คือมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อต่อยอด และ สนับสนุน
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

Reduce (รีดิวซ์) คือการลดการใช้ ลดการก่อให้เกิดขยะ

Reuse.(รียูส) คือการใช้ซ้ำ เช่น
การนำของที่ยังคงใช้ได้มาใช้ต่อ
หรือ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ได้อีก

Recycle (รีไซเคิล) สำหรับของที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
ก็จะนำมาแยกส่วนเพื่อเลือกใช้
หรือ นำไปหลอมแปรรูป
เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีก
.
.

3R คือสามหลัก ที่ช่วยในการประหยัด ซ่อมแซม และ รักษา
ทรัพยากร เพื่อช่วยให้เรา
มีทรัพยากรใช้อย่างไม่ขาดแคลน
และไม่มีปัญหาใดๆ
.
.
.

ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป
หากไม่ใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ที่ผ่านมา
เราถูกทำให้เข้าใจว่า
ตัวเลขที่เหลืออยู่ในบัญชี ผลกำไร และ GDP
คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญ ความสุข
และความมั่นคง

และในตอนนี้
เศรษฐกิจพอเพียงได้บอกกับเราว่า
ทรัพยากรที่เหลืออยู่ในประเทศ
การตระหนักถึงความสำคัญ
ของความพอเพียง พอประมาณ
ความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง
ความเอื้อเฟื้อ และ แบ่งปันของคนในสังคม
จะนำไปสู่ ความเจริญ ความสุข และความยั่งยืน

ความสุขที่เกิดจากตัวเลขและวัตถุ กับ
ความสุขที่เกิดขึ้นจากข้างในจิตใจ

คนมีความสุข แต่ธรรมชาติทุกข์ หรือ
คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความสุขแบบใด
ที่เราไข่ว่คว้าและต้องการ

ความสุขแบบใด
ที่มั่นคงและยั่งยืน

ทางเลือกเป็นของเรา
มิใช่ของใคร…

=========================================

คุณผู้อ่านที่สนใจ และ ต้องการติดตาม
ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ
สามารถติดตามได้ที่เฟสบุ๊คของ
“มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”ค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s