0

ที่มาของเมนูในตำนาน (ตอนต่อของ วันโชยุกับเมนูในตำนาน)

เมื่อวานนี้ หลังจากที่ได้เล่าเรื่อง
วันโชยุกับเมนูในตำนานไปแล้ว
สิ่งที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจคือ
ความสงสัยถึงที่มาที่ไป
ของเมนูดังกล่าว

Continue reading